Archive - Hormozgan Medical Journal: Jun 2018, 22 (2), 8 articles.

Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.62

Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.70

AUTHORS

Vahedeh Mohammadi-Meskin, Yaghoob Hamedi, Mehrgan Heydari-Hengami, Ebrahim Eftekhar , Khojasteh Sharifi-Sarasiabi

Final Published scheduled for 22 (2)
Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.77

Accepted Article scheduled for 22 (2)
Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.87

AUTHORS

Mozhdeh Khajehlandi Khajehlandi, Lotfali Bolboli, Marefat Siahkuhian

Accepted Article scheduled for 22 (2)
Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.95

AUTHORS

Azam Mosavian, Abbas Gaeini, Mohammad Hemmatinafar, Mohammad Reza Kordi, Reza Nori

Accepted Article scheduled for 22 (2)
Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.103

Accepted Article scheduled for 22 (2)
Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.113

AUTHORS

Alireza Khodavandi, Fahimeh Alizadeh, Tahereh Sanaee

Accepted Article scheduled for 22 (2)
Jul
2019
Research Article

22 Jul, 2019

DOI: 10.29252/hmj.22.2.122

AUTHORS

Sahar Khoshravesh, Forouzan Rezapur-Shahkolai, Zahra Taheri-Kharameh, Babak Moeini, Khadijeh Bandehelahi

Accepted Article scheduled for 22 (2)